Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego
Prawo

Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008r. Nr 45 poz. 271)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych (Dz. U. Nr 20, poz. 111)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U.  Nr 184, poz. 1143, z póżn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 178)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego (Dz. U. Nr20, poz. 110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 345)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (Dz. U.  Nr 34, poz. 187) 


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek  (Dz. U. , Nr 129, poz.1069)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. (Dz. U. z 2008 r., Nr 57, poz. 347)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych (Dz. U. Nr 20, poz. 109)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych


Stronę wyświetlono 371,529 razy